1.Zakres obowiązywania

1.Niniejsze postanowienia określają zasady i warunki sprzedaży Produktów, obowiązujące Forankra Pol Sp. z o.o. (zwana dalej w skrócie Forankra) i Kontrahenta, o ile dana umowa nie stanowi inaczej. W tym ostatnim przypadku odmienne postanowienia szczególne mają pierwszeństwo wobec niniejszych Zasad, zaś niniejsze postanowienia stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami szczególnymi umowy.

2.Produkty w rozumieniu niniejszych Zasad stanowią zarówno dostarczane, jak też montowane urządzenia, części oraz podzespoły wchodzące w skład oferty Forankra.

3.Sprzedaż produktów opiera się na zasadach sprzedaży poprzez umowę kupna-sprzedaży.

4.Zasady i warunki sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kontrahentowi oraz są dostępne na ogólnodostępnym serwisie internetowym Forankra. Inne zasady i warunki sprzedaży nie są wiążące, chyba, że zostały przez Forankra uzgodnione w formie pisemnej.

2.Przyjęcie zobowiązań

1.Zobowiązania Forankra wobec Kontrahenta powstają wyłącznie na podstawie pisemnej umowy bądź pisemnego oświadczenia Forankra lub pisemnego poświadczenia przyjęcia zamówienia do realizacji (również drogą elektroniczną).

2.Informacja handlowa taka jak: katalog, reklama itp. pochodząca od Forankra nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże Forankra.

3.Cena

1.Cena, jaką Kontrahent zobowiązany jest zapłacić Forankra płatna jest przelewem na rachunek bankowy Forankra podany na fakturze Forankra.

2.Kontrahent nie może bez pisemnej zgody Forankra stosować zatrzymania i potrąceń od wcześniej ustalonej ceny

3.Ceny na produkty, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, nie zawierają kosztów ubezpieczenia i dostawy.

4.Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, przeładunek, ubezpieczenie, opłaty bankowe i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kontrahenta, o ile strony nie ustaliły inaczej.

5.Forankra ma prawo do zmiany Ceny w przypadku, gdy Kontrahent

dokonał zmian warunków zamówienia po przyjęciu zobowiązania,o którym mowa w pkt. 2.1 (np. zmiany specyfikacji, terminów dostawy, miejsca dostawy, itp.).

4.Warunki płatności

1.O ile strony nie postanowią inaczej płatność dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy Forankra w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

2.Datą zapłaty jest data wpływu należności wynikającej z faktury na konto bankowe Forankra.

3.W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kontrahenta, Forankra zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

4.W wypadku zamówienia produktów, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy z winy Kontrahenta, Forankra ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 50% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia – kara płatna w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kontrahenta dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww.kary umownej.

5.Forankra zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, kiedy faktyczna szkoda przewyższa karę umowną wyliczoną zgodnie z pkt.4.4.

5.Zastrzeżenie własności

1.Kontrahent staje się właścicielem produktów w momencie całkowitej jego zapłaty. Do tego momentu Forankra może dochodzić wszelkich praw wynikających z własności, jak i dochodzić odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zużycia lub nieuzgodnionego za dysponowania.

6.Dostawa, montaż

1.Produkt uważa się za wydany Kontrahentowi po jego oddaniu do dyspozycji w ustalonym miejscu – stosownie do postanowień zobowiązania, o którym mowa w pkt. 2.1. Podstawą przyjęcia jest podpisany przez Kontrahenta „list przewozowy” lub podpisany przez obie strony „protokół zdawczo-odbiorczy”.

2.Kontrahent jest zobowiązany do odbioru produktów niezwłocznie po podaniu do wiadomości możliwego terminu wydania,do sprawdzenia po jego przejęciu oraz do niezwłocznego (w terminie do 7 dni) pisemnego zawiadomienia Forankra, przewoźnikalub spedytora o ewentualnych wadach lub brakach.

3. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Kontrahenta z chwilą jego wydania Kontrahentowi. W przypadku nie odebrania produktów przez Kontrahenta w przewidzianym terminie, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzi na niego z chwilą, w której miał możliwość rozporządzania produktami.
4. Produkty, jeżeli Kontrahent nie określi pisemnie inaczej, są dostarczane na koszt Kontrahenta poprzez firmę spedycyjną wskazaną przez Forankra.
5. Kontrahent jest zobowiązany zapewnić rozładunek produktów w miejscu dostaw. Koszty rozładunku oraz ewentualnego uszkodzenia produktów w trakcie rozładunku ponosi Kontrahent.
6. Terminy realizacji przyjęte w zobowiązaniu, o którym mowa w pkt. 2.1, są terminami obowiązującymi. Forankra nie odpowiada za zwłokę w terminie dostawy w przypadku, gdy Kontrahent nie dotrzymał terminów płatności bądź, jeżeli jest to wymagane, Kontrahent nie dokonał ostatecznej akceptacji ustaleń i produktów w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 
7. Gwarancja
 
1. Forankra udziela Kontrahentom nieodpłatnej gwarancji na produkty. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy produktów.
2. Opóźnienia uruchomienia końcowego z przyczyn nie leżących postronie Forankra nie przedłużająokresu gwarancji zgodnie z pkt. 7.1
3. O wykryciu wad lub usterek Kontrahent zobowiązany jest powiadomić Forankra w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
4. Obowiązki Forankra z tytułu udzielonej gwarancji obejmujątylko wady powstałe w wyniku prawidłowego używania produktów.Forankra nie jest zobowiązana do gwarancji w przypadku normalnego zużycia części eksploatacyjnych oraz wad powstałych
w wyniku lub w związku ze zmianami dokonanymi w produktach lub jego naprawą, która miała miejsce bez wcześniejszej pisemnej
zgody Forankra. Forankra nie jest zobowiązana do naprawy produktów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn: niewłaściwego montażu i regulacji, przekroczenia parametrów technicznych, stosowania nie właściwych mediów, niewłaściwej eksploatacji i konserwacji.
5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego do sprzedaży produktów,Kontrahentom nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady produktów.
 
8. Warunki eksploatacji
 
1. Kontrahent jest zobowiązany do używania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem bezpieczeństwa pracy oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji dotyczących korzystania z produktów.
 
9. Siły wyższe
 
1. Forankra nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowień zamówienia, jeżeli wynikły one wskutek działania siły wyższej,a w szczególności wojny, pożaru, powodzi, wypadku, strajku, zakłóceń w komunikacji lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.
 
10. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu
 
1. Stosunki prawne z Kontrahentem reguluje prawo polskie,a w przypadku Kontrahentów zagranicznych, których siedziba mieści się na terytorium UE zgodnie z „Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktów”.
2. Obowiązują dwa języki na zasadach równoważności tj. język polski i język angielski.
3. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych zasad określa się właściwość miejscową i kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Forankra.
 
11. Postanowienia końcowe
 
1. Forankra oświadcza, a Kontrahent przyjmuje do wiadomości i respektowania,że wszelkie rozwiązania techniczne zastosowane dla produktów, w tym na etapie uzgodnień ofertowych, stanowią własność intelektualną Forankra i podlegają prawnej ochronie.
2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności obejmującej wszelkie informacje dotyczące sprzedaży i funkcjonowania
przedsiębiorstw Forankra i Kontrahenta.