I. Postanowienia wstępne

Administratorem danych osobowych jest Forankra Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-895), przy ul. Lubczyńskiej 6c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Szczecinie – Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000104724, posiadająca NIP: 8560000465 (zwana dalej „Forankra”). Z Forankra można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym lub drogą e-mailową na adres: rodo@forankra.pl.

Forankra wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: +48 91 418 25 91 lub adresem e -mail: rodo@forankra.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Forankra danych osobowych osób korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług świadczonych przez Forankra, w tym osób odwiedzających serwisy internetowe Forankra, w szczególności serwis w domenie forankra.pl lub prowadzone profile społecznościowe (zwanych dalej „Klientami”).

Forankra przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Klientów oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Forankra. Forankra zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Osoby odwiedzające mogą przeglądać strony internetowe w serwisach prowadzonych przez Forankra bez rejestracji oraz podawania danych osobowych.

II. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Forankra zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

 1. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu Forankra);
 2. zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczenia usług przez Forankra (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Forankra, to jest marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. świadczenia usługi newsletter na zasadach określonych w regulaminie dotyczącym usług newsletter (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Forankra dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);
 6. prowadzenia profili społecznościowych i informowania za ich pośrednictwem Klientów o aktywności Forankra, promowaniu i reklamowaniu organizowanych wydarzeń, promowaniu marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Forankra, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu Forankra);
 7. przeprowadzania konkursów, w szczególności wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu Forankra).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej lub skorzystania z usług.

III. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Forankra przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Forankra nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
Forankra realizuje prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
Forankra ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Forankra ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych
 2. prawo sprostowania,
 3. prawo do żądania usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Forankra,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 8. cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Skorzystanie z uprawnień może być realizowane w dowolny sposób, w tym poprzez wysłanie na adres e-mail Forankra stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.
Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Forankra narusza przepisy obowiązującego prawa.

V. Odbiorcy danych osobowych

Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: przewoźnikom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym.
Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą jednak zostać przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w szczególności jeśli jest to konieczne z uwagi na zleconą przez Klienta usługę. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), Forankra dokonuje weryfikacji, czy podmioty te dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) w decyzji w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich. Przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

VI. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Forankra (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.
Forankra wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Forankra może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Klienta. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Klient może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej. Forankra nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Klienta, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na niego.

VII. Pliki cookie

Forankra stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Forankra i przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Forankra stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
W ramach stron internetowych Forankra stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:

 1. niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron prowadzonych przez Forankra, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
 2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 3. wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
 4. funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 5. reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

VIII. Podstawa prawna stosowania plików cookie

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Klient przeglądający strony internetowe Forankra może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Korzystanie ze stron prowadzonych przez Forankra, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Klienta zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych Klient może znaleźć tutaj:

 1. w przeglądarce Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 2. w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 3. w przeglądarce Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
 4. w przeglądarce Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 5. w przeglądarce Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265