Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Korzystając z naszych usług (np. poprzez zakupy materiałów lakierniczych, szkoleń, czy innych świadczeń dalej „Usługi”) od podmiotów z grupy kapitałowej Forankra Pol, w której skład wchodzi Forankra Pol Sp. z o.o. oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów (dalej „Podmioty Zależne”), powierzasz nam swoje informacje.

W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje to powierzasz również naszym zaufanym partnerom, czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych (dalej „Zaufani Partnerzy”).

Niniejsza informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. W związku z nowymi regulacjami, dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były zgodne z prawem i zapewniały bezpieczeństwo Państwa danych.

Jakie dane przetwarzamy:

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do zrealizowania Usługi np. imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, adres e-mail, które Nam podajesz np. w ramach zamawiania Usługi. Przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w Usługach udostępnianych Ci przez Nas. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach może się różnić – możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Kto jest administratorem danych:

Informujemy Panią/Pana, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Forankra Pol Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Lubczyńska 6c. 70-895 Szczecin. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla całej Forankra Pol Sp z o.o. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

Inspektor Danych Forankra Pol Sp. Z o.o.,

ul. Lubczyńska 1

70-895 Szczecin

Adres email: rodo@forankra.pl;

Telefon: +48 91 418 25 91

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe:

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

W celach związanych z realizacją zamówień, sprzedaży i umów odbiorcami danych mogą być: upoważnieni pracownicy Spółki, dostawcy, w tym dostawcy usług IT, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi w tym badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Czy istnieje wymóg podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, firma, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym ich kopii (art. 15 RODO),
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
  • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).